1. Wprowadzenie

1.1. Polityka Prywatności sklepu internetowego biuroinvest.pl określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników sklepu, zebranych i zarządzanych przez Biuroinvest KRC Sp. z o.o., ul. Ks. Józefa 129 30-250 Kraków i obejmuje wszystkie dane zebrane i zgromadzone w bazie danych sklepu internetowego biuroinvest.pl, zwane "Zbiorem Danych".

1.2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest w szczególności ochrona danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego biuroinvest.pl przetwarzanych w Zbiorze Danych poprzez stworzenie i wdrożenie odpowiednich procedur pozwalających zapewnić bezpieczeństwo powyższych danych.

1.3. Zwroty i wyrażenia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego biuroinvest.pl, chyba że jakiekolwiek postanowienia niniejszej Polityki Prywatności stanowią inaczej.

 1. Administrator Danych i Administrator Bezpieczeństwa Informacji

2.1. Administratorem Zbioru Danych zebranych w sklepie internetowym biuroinvest.pl jest Biuroinvest KRC Sp. z o.o., ul. Ks. Józefa 129, 30-250 Kraków. Biuroinvest KRC Sp. z o.o. odpowiada za prawidłowe przetwarzanie wszystkich danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych, włączając w to dane osobowe.

2.2. Realizacja niniejszej Polityki Prywatności należy do obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 1. Dopełnienie obowiązku informacyjnego

3.1. Biuroinvest KRC Sp. z o.o. - informuje Użytkowników o:

3.1.1. Adresie i pełnej nazwie administratora danych Zbioru Danych (patrz pkt. 2.1).

3.1.2. Celu zbierania ich danych osobowych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach tych danych (lub kategoriach odbiorców) (patrz pkt. 8.1);

3.1.3. Prawie Użytkowników do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania (patrz pkt. 11);

3.1.4. Dobrowolności podawania danych osobowych przez Użytkowników (patrz pkt. 5.3).

3.1.5. Informacje określone w pkt. 3.1 są przekazywane Użytkownikom w sposób jasny i zrozumiały w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej biuroinvest.pl, jak również mogą być przekazywane w inny sposób, jaki Biuroinvest KRC Sp. z o.o. uzna za właściwy.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

4.1. Biuroinvest KRC Sp. z o.o. przetwarza dane zgromadzone w Zbiorze Danych w celu realizacji programów promocyjnych oraz zobowiązań względem Użytkowników sklepu internetowego biuroinvest.pl wynikających z Regulaminu sklepu internetowego biuroinvest.pl, oraz zgodnie z treścią zgody Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych, w celach handlowych, marketingowych i promocyjnych, stosownie do treści zgody udzielonej przez Użytkowników.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

5.1. Biuroinvest KRC Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z prawem (podstawa prawna: Art. 23 ust 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, zwanej dalej "Ustawą").

5.2. Biuroinvest KRC Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych i reklamowych na podstawie zgody na przystąpienie do sklepu internetowego biuroinvest.pl.

5.3. Udostępnienie przez Użytkowników danych osobowych na rzecz Biuroinvest KRC Sp. z o.o. następuje dobrowolnie.

5.4. Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, o której mowa w pkt. 5.2 w drodze zapisu elektronicznego (poprzez dokonanie rejestracji na stronach internetowych wskazanych w pkt. 3.1) lub w inny sposób określony w Regulaminie, lub wskazany przez Biuroinvest KRC Sp. z o.o. (np. na formularzach ankiet lub podczas rozmowy telefonicznej).

5.5. W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, o której mowa w pkt. 5.2, Biuroinvest KRC Sp. z o.o. przetwarza dane Użytkownika na podstawie Art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania zobowiązań Biuroinvest KRC Sp. z o.o. względem takiego Użytkownika wynikających z Regulaminu sklepu internetowego biuroinvest.pl.

5.6. Biuroinvest Sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych Użytkownika w celach innych niż wskazane w pkt. 4.1 chyba, że:

5.6.1. Biuroinvest KRC Sp. z o.o. będzie uprawniona na mocy Ustawy do przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w innych celach bez uzyskania zgody Użytkownika,

5.6.2. Biuroinvest KRC Sp. z o.o. uzyska uprzednią zgodę Użytkownika, wyrażoną w odpowiedniej formie, na przetwarzania jego danych osobowych w innych celach.

 1. Zbieranie i dalsze przetwarzanie danych osobowych

6.1. Biuroinvest KRC Sp. z o.o. przetwarza dane uzyskane od Użytkowników:

6.1.1. W wyniku przystąpienia do sklepu internetowego biuroinvest.pl (dane zawarte w Formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej) lub przekazane Biuroinvest KRC Sp. z o.o. w inny sposób określony w Regulaminie sklepu, lub wskazany przez Biuroinvest KRC Sp. z o.o.;

6.2. Biuroinvest KRC Sp. z o.o. może używać adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu komórkowego lub innych nośników komunikacji elektronicznej Użytkownika w celu realizacji swoich zobowiązań względem Użytkowników oraz udzielania porad lub informowania o zmianach i nowościach w usługach świadczonych w sklepie internetowym biuroinvest.pl lub prowadzenia innej korespondencji związanej z uczestnictwem w sklepie internetowym. Adres taki może być również, w stosunku do Użytkowników, którzy udzielili zgody, o której mowa w pkt. 5.2., wykorzystywany do przesyłania Użytkownikom informacji o charakterze promocyjnym, marketingowym i reklamowym.

 1. Dokładność danych osobowych

7.1. Biuroinvest KRC Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników o takiej treści, jakie zostały jej przekazane przez Użytkowników.

7.2. Biuroinvest KRC Sp. z o.o. uaktualnia dane osobowe Użytkowników przetwarzane w Zbiorze Danych w miarę ich uaktualniania przez Użytkowników.

7.3. Każdy Użytkownik powinien informować Biuroinvest KRC Sp. z o.o. o zmianie swoich danych osobowych, które są przetwarzane w Zbiorze Danych, na zasadach określonych w Regulaminie sklepu internetowego biuroinvest.pl, w celu umożliwienia Biuroinvest KRC Sp. z o.o.:

7.3.1. Aktualizacji danych osobowych danego Użytkownika przetwarzanych w Zbiorze Danych, oraz

7.3.2. Wywiązania się ze zobowiązań Biuroinvest KRC Sp. z o.o. względem Użytkownika wynikających z Regulaminu sklepu internetowego biuroinvest.pl.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych

8.1. Biuroinvest KRC Sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych jakimkolwiek osobom trzecim, z zastrzeżeniem, że dane osobowe Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, mogą być udostępnione Użytkownikom sklepu internetowego biuroinvest.pl zgodnie z zapisem pkt. 4.1.

 • Biuroinvest KRC Sp. z o.o. nie oddaje do używania, nie udostępnia oraz nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników żadnym innym podmiotom lub osobom indywidualnym, z zastrzeżeniem, że Biuroinvest KRC Sp. z o.o.:

8.2.1. Może przekazać dane osobowe Użytkownikom sklepu internetowego biuroinvest.pl na zasadach określonych w pkt. 8.1, oraz

8.2.2. Może powierzyć przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w pkt.

 • W żadnym wypadku dane osobowe nie zostaną udostępnione przez Biuroinvest KRC Sp. z o.o. agencjom marketingowym.
 • Biuroinvest KRC Sp. z o.o. może ujawnić dane osobowe przetwarzane w Zbiorze Danych, jeżeli będzie do tego zobowiązane na podstawie przepisów prawa.
 1. Zabezpieczenia danych osobowych

9.1. Biuroinvest KRC Sp. z o.o. podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników przed jakimkolwiek nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem.

9.1.1. Biuroinvest KRC Sp. z o.o. chroni dane osobowe przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem ich przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmianą, utratą, zniekształceniem lub nieupoważnionym usunięciem.

9.2. Biuroinvest KRC Sp. z o.o. chroni wszystkie dane osobowe Użytkowników niezależnie od rodzaju nośnika, na którym są przechowywane.

9.3. Stosuje się następujące środki ochrony danych osobowych:

9.3.1. Środki ochrony fizycznej, np. całodobowa ochrona budynku, w którym umieszczone są serwery zawierające Zbiór Danych (m.in. przy wykorzystaniu systemu monitoringu), stosowanie zamków elektronicznych do pomieszczeń oraz systemu alarmowego;

9.3.2. Środki organizacyjne, np. ograniczenie dostępu do Zbioru Danych, zobowiązanie pracowników dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych do zachowania poufności, szkolenie pracowników w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;

9.3.3. Środki w ramach oprogramowania, np. stosowanie autoryzacji dostępu do Zbioru Danych poprzez wprowadzenie haseł, stosowanie wygaszaczy ekranów, zainstalowanie urządzeń eliminujących zakłócenia i przepięcia w sieci zasilającej oraz urządzeń podtrzymujących zasilanie w przypadku jego awarii, stosowanie zabezpieczeń przy przesyłaniu danych np. przesyłanie danych przy wykorzystaniu technologii szyfrującej, ochrona serwera, na którym znajduje się Zbiór Użytkowników sklepu internetowego biuroinvest.pl od strony sieci wewnętrznej i zewnętrznej przy zastosowaniu tzw. firewall, prowadzenie rejestru logowań do Zbioru Danych.

9.3.4. W razie powierzenia przez Biuroinvest KRC Sp. z o.o. przetwarzania danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi zgodnie z Art. 31 Ustawy, Biuroinvest KRC Sp. z o.o. zobowiąże taki podmiot do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w stosownej umowie łączącej Biuroinvest KRC Sp. z o.o. z takim podmiotem oraz zgodnie z instrukcjami Biuroinvest KRC Sp. z o.o., w tym, w zakresie ochrony danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane zastosuje wymagane prawem środki ochrony fizycznej, środki organizacyjne i środki w ramach oprogramowania mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych w Zbiorze Danych.

9.3.5. Biuroinvest KRC Sp. z o.o. informuje swoich pracowników o polityce i procedurach ochrony danych osobowych.

9.3.6. W przypadku konieczności usunięcia danych osobowych ze Zbioru Danych, dane te będą usuwane ze szczególną starannością, w taki sposób by uchronić je przed dostępem osób nieupoważnionych oraz w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

9.3.7. Biuroinvest KRC Sp. z o.o. zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo będą do Zbioru Danych wprowadzane oraz komu będą przekazywane.

9.3.8. Biuroinvest KRC Sp. z o.o. - prowadzi ewidencję osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych. Osoby, mające dostęp do takich danych osobowych, zobowiązane są do zachowania ich w poufności, także po ustaniu zatrudnienia.

9.3.9. Biuroinvest KRC Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez operatorów stron internetowych, z którymi można połączyć się poprzez stronę sklepu internetowego biuroinvest.pl i zaleca użytkownikom sklepu zapoznanie się z polityką ochrony danych osobowych stosowaną przez takiego operatora przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach.

9.4. Cookies i Log Files

9.4.1. Cookies mogą być używane w niektórych strefach sklepu internetowego biuroinvest.pl. Cookie to mały plik umieszczony na dysku twardym użytkownika, który śledzi nawigację strony - cookie może być przykładowo używany do przechowywania informacji dotyczących rejestracji, w taki sposób, by użytkownik nie musiał podawać ich przy każdorazowym odwiedzaniu strony.

9.4.2. W celu stworzenia statystyki użytkowników sklepu internetowego biuroinvest.pl, Biuroinvest KRC Sp. z o.o. może rejestrować pewne informacje takie jak np. domena czy typ przeglądarki, aby identyfikować kategorie użytkowników. Powyższe informacje w żadnym wypadku nie pozwolą na identyfikację użytkownika.

 1. Uzyskiwanie informacji

10.1. Biuroinvest KRC Sp. z o.o. udostępnia niniejszą Politykę Prywatności Użytkownikom oraz innym zainteresowanym osobom na stronie sklepu internetowego biuroinvest.pl, o którym mowa w pkt. 3.2 lub w inny sposób.

 1. Kontrola danych osobowych przez Użytkownika

11.1. Każdy Użytkownik ma prawo kontroli przetwarzania dotyczących go danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych, a zwłaszcza:

11.1.1. Prawo do uzyskania wyczerpującej informacji o tym, czy zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;

11.1.2. Prawo do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych;

11.1.3. Prawo do uzyskania informacji od kiedy jego dane osobowe są przetwarzane w zbiorze danych oraz prawo żądania podania treści tych danych w powszechnie zrozumiałej formie;

11.1.4. Prawo do uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą jego dane osobowe,

11.1.5. Prawo do uzyskania informacji o sposobie udostępniania jego danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

11.1.6. Prawo do uzupełniania, uaktualniania, sprostowania jego danych osobowych, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli takie dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

11.1.7. Prawo do wniesienia pisemnego i umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację, w przypadkach określonych w Ustawie,

11.1.8. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w Ustawie.

11.2. Wszelkie żądania i sprzeciwy, o których mowa w pkt. 11.1 powinny być skierowane do Biuroinvest KRC Sp. z o.o., na adres pocztowy lub drogą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz powinny identyfikować osobę występująca z pytaniem, żądaniem i sprzeciwem (tzn. należy wskazać imię, nazwisko, datę urodzenia osoby występującej z żądaniem lub sprzeciwem oraz numer telefonu komórkowego).

11.3. Żądania i sprzeciwy, o których mowa w pkt. 11.1 mogą być zgłoszone przez Użytkowników w dowolny sposób, jednakże ze względu na bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w Zbiorze Danych, Biuroinvest KRC Sp. z o.o. zaleca występowanie z żądaniami i sprzeciwami na piśmie. Zastosowanie formy pisemnej nie ma na celu ograniczenia uprawnień kontrolnych Użytkownika, ale ochronę jego danych osobowych przed nieupoważnionym udostępnieniem osobom trzecim. Umożliwienie Użytkownikowi kontroli przetwarzania dotyczących go danych osobowych wymaga bowiem identyfikacji osoby występującej z żądaniem lub sprzeciwem oraz udokumentowania złożenia takiego żądania lub sprzeciwu.

11.4. Użytkownik może zostać obciążony niezbędnymi kosztami związanymi z dopełnieniem przez Biuroinvest KRC Sp. z o.o. obowiązków informacyjnych, o których mowa powyżej. W każdym przypadku Użytkownik zostanie jednak poinformowany o wysokości takich kosztów przed ich poniesieniem przez Biuroinvest Sp. z o.o.

11.5. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji, o których mowa w pkt. 11.1 (11.1.1), (11.1.2), (11.1.3), (11.1.4) i (11.1.5), nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

11.6. Na wniosek Użytkownika, zgłoszony w sposób przewidziany w pkt. 11.2, Biuroinvest KRC Sp. z o.o. jest zobowiązana, w terminie do 30 dni, poinformować o przysługujących Użytkownikowi prawach na mocy Ustawy.

11.7. Biuroinvest KRC Sp. z o.o. ma prawo odmówić udzielenia informacji i udostępnienia danych w przypadkach przewidzianych w Ustawie.